ஜென்னு குரும்பர் ஒலியியல் ஆய்வு

ஜென்னு குரும்பர் ஒலியியல் ஆய்வு:

ஜென்னு குரும்பர் எழுத்து வடிவம் இல்லாமல் மற்ற பழங்குடி மொழி போல், ஏப்ரல் 2008 வரை இருந்தார்கள் . 2008 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு மொழியறிஞர்கள் மொழியைக்  கற்று, அதை ஆய்வு செய்ய தொடங்கி மொழியியல் வல்லுநர்கள் உதவியுடன் மற்றும் அவர்கள் வழிகாட்டுதல் மூலம், அவர்கள் 2010 ஆண்டில் ஜென்னு குரும்ம்பரின்  பேச்சொலி பகுப்பாய்வு நிறைவு செய்யப்பட்டது . ஜென்னு குரும்பரின்  நடைமுறை ஒலிப்பமைப்பு பார்க்க, தயவுசெய்து கீழே கோப்புகளை சரிபார்க்க.