JK இலக்கணம்

Downloads: 

JK இலக்கணம்:

மொழியியல் நிபுணர்கள் உதவியுடன்,ஜென்னு குரும்பரின் இலக்கண மொழியியல் பகுப்பாய்வு 2012 ல் முடிக்கப்பட்டது.இலக்கண விளக்கம் கொண்ட ஜென்னு குரும்பரின்  மாதிரி உரை காண, தயவுசெய்து கீழே கோப்புகளை சரிபார்க்க.