മൊദ്‍ള്ന പക്ക

image

ജേനു കുരും‍ബ ബാസെ ഒൻദ് ദ്രാവിഡ ബാസെ. ഈ ബാസെനെ 'ജേനു കുരും‍ബ' അം‍ബ ജന മാതഡിദെരെ. ഈ ജന കർനാടക നാഡുനു, കേരള നാഡുനു, തമിൾനാഡുനു കൂഡൊ ജാഗല് ബദ്കിദെരെ. ഈ ജന യല്ലാ സേരി സുമാര് ഒൻദ് ലക്സ ജനഹാഗിരബോദു. തമിൾനാഡ്വളഗെനു, കേ്രളവളഗെനു ഇവർനെ 'കാട്നായകര്' അൻദ് ജന കർദെരെ. കർനാടകവളഗെ ഇവർനെ 'ജേനു കുരും‍ബ' അൻദ് ജന കർദെരെ.

ജേനു കുരും‍ബര് കാഡ്, മലെ ഇരൊ ജാഗല് ബദ്കിദെരെ. ബാള കാല മുൺച്ച‌െ ഇവര് കാഡ്വളഗെ ബദ്ക്യൊഡിദ്ദാര്. അൻദലെ, ഈ കാലല് ഇവരെല്ലാര് വരഗെ കാഡ്ന കൊനെജാഗല് ബദ്കിദെരെ. ആ ജനല് സൽപമൻദി ഹദ്നൈദ് ഇൻദ ഇപ്പത് കുഡും‍ബ ഇരൊ ഹാഡില് ബദ്കെദെരെ. സൽപമൻദി സർകാര മാഡികൊട്ട കാലനില് ബദ്കിദെരെ. ബാള കാലമുൺച്ച‌െ ഇവർന മുക്യ കെൽസ ജേനു കുയ്വ കെൽസഹാഗിത്ത്. ഈ കാലല് ഇവര് ജേനു കുയ്വദ്മാത്ര അല്ലദെ, ഗദ്ദെബയില്‍ള് ജിനകൂലി കെൽസകുഡി മാഡ്യൊഡിദ്ദെരെ. സൽപമൻദി ആനെ നൊഡൊവരാഗിദ്ദെരെ.