ಮೊದ್ಲು಼ನ ಪಕ್ಕ

image

ಜೇನು ಕುರುಂಬ ಬಾಸೆ ಒಂದು಼ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. ಈ ಬಾಸೆನೆ 'ಜೇನು ಕುರುಂಬ' ಅಂಬ ಜನ ಮಾತಡಿದೆರೆ. ಈ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡುನು, ಕೇರಳ ನಾಡುನು, ತಮಿಳ್ನಾಡುನು ಕೂಡೊ ಜಾಗಲು಼ ಬದ್ಕಿದೆರೆ. ಈ ಜನ ಯಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು಼ ಒಂದು಼ ಲಕ್ಸ ಜನಹಾಗಿರಬೋದು. ತಮಿಳ್ನಾಡು಼ವಳಗೆನು, ಕೇ಼ರಳವಳಗೆನು ಇವರ್ನೆ 'ಕಾಟು಼ನಾಯಕರು಼' ಅಂದು಼ ಜನ ಕರ್ದೆರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವಳಗೆ ಇವರ್ನೆ 'ಜೇನು ಕುರುಂಬ' ಅಂದು಼ ಜನ ಕರ್ದೆರೆ.

ಜೇನು ಕುರುಂಬರು಼ ಕಾಡು಼, ಮಲೆ ಇರೊ ಜಾಗಲು಼ ಬದ್ಕಿದೆರೆ. ಬಾಳ ಕಾಲ ಮುಂಚೆ ಇವರು಼ ಕಾಡು಼ವಳಗೆ ಬದ್ಕ್ಯೊಡಿದ್ದಾರು಼. ಅಂದಲೆ, ಈ ಕಾಲಲು಼ ಇವರೆಲ್ಲಾರು಼ ವರಗೆ ಕಾಡು಼ನ ಕೊನೆಜಾಗಲು಼ ಬದ್ಕಿದೆರೆ. ಆ ಜನಲು಼ ಸಲ್ಪಮಂದಿ ಹದು಼ನೈದು಼ ಇಂದ ಇಪ್ಪತು಼ ಕುಡುಂಬ ಇರೊ ಹಾಡಿಲು಼ ಬದ್ಕೆದೆರೆ. ಸಲ್ಪಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾಲನಿಲು಼ ಬದ್ಕಿದೆರೆ. ಬಾಳ ಕಾಲಮುಂಚೆ ಇವರ್ನ ಮುಕ್ಯ ಕೆಲ್ಸ ಜೇನು ಕುಯ್ವ ಕೆಲ್ಸಹಾಗಿತ್ತು಼. ಈ ಕಾಲಲು಼ ಇವರು಼ ಜೇನು ಕುಯ್ವದು಼ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ಗದ್ದೆಬಯಿಲು಼ಲು಼ ಜಿನಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕುಡಿ ಮಾಡ್ಯೊಡಿದ್ದೆರೆ. ಸಲ್ಪಮಂದಿ ಆನೆ ನೊಡೊವರಾಗಿದ್ದೆರೆ.